در زندگی هر آدمی معمولا یک سال چند سال یک هفته و یا شاید هم یک روز وجود دارد که فقط چشمش به تلفن هست و منتظر