در رزمایش پدافند هوایی ثامن، بالغ بر شصت تـن مواد مخدر توهم زا کشف شد.