“قذافی خدابیامرز آدم خوبی بود. مثه این بی پدر مادرا نبود که…”


این کسی که زده قذافی رو کشته، اگه می‌دونست چند سال دیگه چقدر خودش از کاری که کرده پشیمون می‌شه و چقدر همین مردم بهش فحش می‌دن، هیچوقت اینجوری با افتخار نمی‌گفت من کشتمش. خیلی ساکت می‌رفت خونه‌اش، اصلاً هم به روی خودش نمی‌آورد چی شده.