پس از بیرون کشیدن قذافی از سوراخ؛ انقلابیون سوراخ را پر می‌کنند تا دیکتاتور دیگری در آن نرود.