نگران نباشید دوستان انبار مهمات ترکیده چیزی نیس که مهم انبار غیرمهماته که فعلا سالمه ، اصول چیزای مهم تو ایران اصلا مهم نیس#Tehran ‎