ینی عاشق این سیستم خبررسانی مملکتم الان شبكه يك گفت خبري در دست نيست :دي ‎