یه روز حاجیه می‏خواد بسیجیای پایگاهش‏و تنبیه کنه، می‏برتشون وسط بیابون، می‏گه نذارین اینجا تجمع بشه!