خبرهای تکمیلی حاکی ازآن است زودپز حاوی آبگوشت برای نهار فیروزآبادی ترکیده ! نگران نباشید حالا امروز قراره غذای حاضری بخوره Tehran