ببینم تهران واقعنی داره برف میاد؟ خو کوفتتون بشه تهرونی ها !