نمایندگان مجلس از دریافت حقوق خود گذشتند و به همان حقوق ملت اکتفا کردند.