چه روز خجسته ای است ! ایتالیا اعلام کرده است که تعطیل کردن سفارتش در تهران را در دستور کار پارلمان گذاشته است !