گندت بزن رسایی یهو اومدی رو خط ضدحال نذاشتی مهناز بلوغشو تعریف کنه