این روزها اغلب پسرهای ایرانی فقط دنبال این هستند که ببینند دیگه کدوم دختر از اون دختر مصریه حمایت کرده!