جدیدنا اسمِ چایی دارچین که میاد از خود بی‌خود میشم مسئولین بررسی کنند یه وخ زمینه های فساد اخلاقی در من شکل نگرفته باشه؟