احمدی نژاد زنگ می زنه لبنان به سیدحسن، میگه: من شارژ ندارم، قطع می‏کنم، تو زنگ بزن.