رایج ترین صحبت بین ایرانیان عزیز پیروکوچیک مرد و زن فعلا اینه : نع دیگه نوبت سوریه اس ! خوب به شما اصلا ؟