بچه ها یه سئوال می پرسم ولی نزنیدم ها ! يعني آخرش اين باغ قلهك رو پس ميگيريم؟ ....