اعتماد توقیف شد ! در جامعه ای که مدتهاست بی اعتمادی حرف اول را میزند این خبر خبر تازه ای نیست