رسایی میگه من کامل پشت تلویزیون بودم گوش می دادم :دی