یک خبر تائید نشده : طی ده ساعت اخیر هیچگونه انفجاری در ایران مشاهده نشده