شاید زندگی همین باشد شاید حقیقتی تخماتیکی بس بغرنج نهفته باشد در شاید من، همین من شاید بهتر است شاید مصلحت شاید نقطه و هزار کوفت و زهر مار قضا قوردکی