وقاحت در حد تیم ملی هم اکنون در سیمای ملی ! داره از خشونت در جمع کردن چادرهای وال استریت میگه !