آره شايد واقعا تنها راه رسيدن به بی خيالی پک زدن به سيگار باشه.به طور مداوم .. آهسته و آروم .. اما عميق ! حسابی عميق !