جمعی از عاشقان ولایت و جنایت مسئولیت حمله به سفارت انگلیس را با صدور بیانیه ای برعهده گرفتند