من عاشق این خانم آلیا شدم : اصلا در ملارد سپاه زاغه مهمات نداره ! (این خبر نیم ساعت پس از انفجارروی خروجی الف بود) ماسمال درحد تیم ملی