آخه این شد نظر : فیلم خوبی بود ! باید دهن تو رو گل گرفت آخه