ای بابا همین پریروز خامنه ای گفت سپاه میخواد مشت و لگد و سیلی پولادین بزنه که چرا خودش منفجر شد په؟