وقتی بعضی از رفتارها، امتیازها، چیزها، زندگی‌ها برای بعضی خاطره، برای بعضی روال عادی و برای بعضی آرزو و حسرته، چطور میشه کلن به عدالت فکر کرد؟ روم به دیوار بلانسبت شما ولی فیلانم تو دهن  هر کسی که از عدالت و برابری و برادری حرف می‌زنه! واقعنی کجاست این عدالت