آنجا که باید بگویی ؛ حرفت را نخور ...
سر دلت می ماند ،هرچه هم رویش حسرت بخوری هضمش نمی کنی