بزن آتش به عــود استخــوانم
که بوی عشق برخیزد ز جانم