اصلا نگران نباشد با وجود سپاه هميشه در يك قدمي مرگ هستيد