وبلاگ ل.ح

پخش می شود روی صفحه منیتور

خنده ای تلخ ، بی مفهوم

سیگاری در ذهن