دلم همین طوری خونه .... می خوام بدوم بدوم تا جایی که می شه ، تا جایی که زمین راه می ده ... اونقدر که بیافتم و بمیرم ... بعد تا آخر هستی، تا آخر ابدیت ، در جایی که تنها مسیر هست، به یک نقطه فکر کنم به یه اتفاق فکر کنم....خیره بشم به جایی که نمی دونم کجاست...