زندگی چیزی کم دارد چیز شبیه حضور تو را در این شبهای بارانی بیشتر کم دارد.