یادش بخیر مامان بزرگ  خدابیامرزم چقدر سوتی می داد ، یا کمر بنی هاشم