یه زیدی هم ندارم بگه اگه شام نخوری کات و این صوبتا از ترسش برم یه چی کوفت کنم / هر هر