یکی می آید

چه می شد ابری از آغوش بودم،به چشمت شعله ای خاموش بودم، تو آتش بودی و من ساق افرا، به شب می سوختم تا صبح رویا