آدما منتظرن یکی کاملا در اختیارشون باشه .. ولش کنن .. عب نداره .. این هم بگذرد