_ خوب بچه ها، این تصویر چیه؟
_ استاد، سقف بیرونی مخزنه؟
_ نه.
_ سقف ثابت و متحرک مخزنه؟
_ نه.
_ دیواره ی دو جداره ی مخزنه؟
_ نه.
_ پس چیه استاد؟
_ هیچی، این منظره ی جالبیه!