برو درتو بذار بابا رونوشت به مخاطب خاص
پ . ن
اینم جواب   آن پست کذایی  که گفته بود مخاطب خاص داره اینجا !