ديشب خواب ديدم
خواب ديدم يه دوستمو گرفتن كلن همه چيم تحت نظر
كلن همه چي داغونه
اخه من مربوط من كه مثل تراكتور كار ميكنم
كار به كار هيچ جا ندارم
جرمم اينه كه عاشق ام همين