كوزه

كاسه كوزه اتو جمع كن برو از اين خونه امشب
تاكيد بر كوزه به خاطر اينكه جاگيرتر
بدو