برف بیش از هر چیز مرا یاد تو میاندازد
یاد ِ
دست سردت
قلب گرمت،
دست گرمم
قلب سردم
و چیزهایی که از بین رفته اند
اینکه بختم،همرنگ برف نیست