به سلامتیِ درخت!
نه به خاطرِ ميوه‌ش،به خاطرِ سايه‌ش