یکی از فوبیاهای من اینه که بخاطر مریضیم بچه ام عقب مونده در بیاد


فاک