این که بهم اهمیتی نمیدی
دلیل نمیشه برایت مهم نباشم