نذر

ميگن اگه ادم تو بارون چيزيو از خدا بخواد خدا بهش ميده
زنگ زدم بگم دم اذان مغرب (همون موقع كه رفتي زير عمل)
برات تو حرم امام رضا دعا كنه
گفت ديشب تا صبح بارون ميومد و برات دعا كرده
يه وقتايي به اين دعاهاي پشت سرت حسوديم ميشه
پس نگو
مرا به اين سخت جاني اميد نبود
نميدوني اتاق فرمان چه خبره؟؟؟؟