به سلامتی ديوار
 نه به خاطر بلنديش واسه اينکه هيچوقت پشت آدم رو خالی نميکنه ...