هرچقدرم سعی کنی ادا در بیاری و خودتو خیلی روشن و فهیم نشون بدی باز یه جایی گند میزنی/یه جایی،یه وقتی که با خواسته ی فراتر از جنبه ت روبرو شی