به سلامتی عمو نوروز و حاجی فیروز که امروز ننه سرما رو سرکوب کردند